Màster en
Direcció Avançada de Plantes Industrials

3a Edició

Preinscripció i matrícula

Preinscripció: A partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici de curs. En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció. Cal realitzar un pagament de 1.560 € que es restarà de l'import total de la matrícula.

Matrícula: Perquè sigui efectiva, ha de realitzar el seu pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs.
- Documentació que cal presentar per realitzar la matrícula: fotocòpia de DNI o passaport i fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard del títol (la fotocòpia ha d'estar compulsada amb el segell de compulsa original o bé ha de dur segell electrònic. La Secretaria Acadèmica de la Fundació pot compulsar el document en cas que sigui necessari).

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient ia tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Per imports iguals o superiors a 200 Euros, consulteu l'apartat "Finançament" si vol finançar la matrícula.

eventis